This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

About Us

About Us

Nordens största byggkatalog

ByggfaktaDOCU hjälper dig hitta nya produkter och lösningar

Sveriges största informationstjänst för proffsmarknaden med över en miljon användare under ett år.

Vi håller dig informerad om de senaste produkterna och materialen från tillverkare och leverantörer som riktar sig till den professionella byggmarknaden. Produkterna visas tillsammans med tillhörande dokumentationer såsom föreskrivningstexter (AMA), CAD, BIM, deklarationer, miljöbedömningar, etc.

Tjänsten är kostnadsfri och ger dig möjligheten att göra jämförelser mellan liknande varor.

Du hittar bl.a. fasadskivor från Sverige största tillverkare/leverantörer eller olika typer av golv som plastgolv, betonggolv och massiva trägolv.

Ett snabbt och enkelt verktyg för dig när du står i val av byggvaror till ditt projekt.Se vilka produkter som har
använts i specifika byggprojekt

Vi presenterar färdiga byggprojekt tillsammans med produkter, material och företag som har varit inblandade.

Inblandade tillverkare och leverantörer berättar via bilder och beskrivningar vad just deras produkt har bidragit med och fördelarna det har inneburit för projektet. Till varje projekt görs flera produktkopplingar för att visa vilka produkter som har använts från olika tillverkare/leverantörer och ni ska få en helhetsbild av projektet.

Sign In

Not Signed In

Please sign in or create a free account to request information

Create an Account

Not Signed In

Please sign in or create a free account to save your favorites

Create an Account